Udhezim mbi procesin e zgjedhjes per anetaret e KDK