Kriteret e përzgjedhjes së listës të kandidatëve për anëtarë të këshillit bashkiak për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023

Kriteret e përzgjedhjes së listës të kandidatëve për anëtarë të këshillit bashkiak për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023

 

UDHËZIM

Nr. 1, datë 18.02.2023 

 “PËR KRITERET E PËRZGJEDHJES SË LISTËS TË KANDIDATËVE PËR ANËTARË TË  KËSHILLIT BASHKIAK PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE TË DATËS 14 MAJ 2023”.

 

Komiteti Drejtues Kombëtar i Partisë të Lirisë, në mbështetje të Statutit së Partisë të Lirisë, neni 11.12, gërma o), në mbledhjen e datës 18.02.2023,

VENDOSI:

Të miratojë kriteret mbi mënyrën e përzgjedhjes të kandidatëve së Partisë të Lirisë për anëtarë të Këshillit Bashkiak për Zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore të datës 14 maj 2023.

Për këtë:

Kandidatët të cilët duan të garojnë për anëtarë të Këshillit Bashkiak, për Zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore të datës 14 maj 2023, duhet të plotësojnë kriteret si më poshtë:

  1. Angazhim publik, kontribut në komunitet, në media qendrore dhe lokale, rrjete sociale.
  2. Angazhim publik në denoncimin e korrupsionit në nivel qendror dhe lokal.
  3. Performanca zgjedhore ku kandidati angazhohet, në qendrën e votimit, njësinë administrative dhe Bashki.
  4. Të jetë aktiv në organizimin e takimeve me komunitetin deri në shpalljen e listës përfundimtare.
  5. Listë personale të votave të verifikuara.
  6. Qendrueshmëri politike.
  7. Të interesuarit për të qënë pjesë e listës për kandidat/e për anëtarë të Këshillit Bashkiak duhet t’i drejtohen me një kërkesë pranë Sekretarit Organizativ, selia qendrore e Partisë të Lirisë ose në adresën zyrtare të email info@partiaelirise.al deri më datë 25.02.2023.

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë.