AMENDAMENTET E KODIT ZGJEDHOR TË PROPOZUARA NGA GRUPI PARLAMENTAR I LËVIZJES SOCIALISTE PËR INTEGRIM

AMENDAMENTET E KODIT ZGJEDHOR TË PROPOZUARA NGA GRUPI PARLAMENTAR I LËVIZJES SOCIALISTE PËR INTEGRIM

AMENDAMENTET E KODIT ZGJEDHOR TË PROPOZUARA NGA GRUPI PARLAMENTAR I LËVIZJES SOCIALISTE PËR INTEGRIM Këto amendamente janë në përputhje me qëndrimin e OSBE-ODHIR dhe njoftimin për shtyp të datës 23.12.2004 të presidentit të Republikës Z. Alfred Moisiu ku i sugjerohet Kuvendit të Shqipërisë bërja e ndryshimeve thelbësore në projektin e komisionit bipartizan në përputhje me realitetin e ri politik në vend. Ato synojnë një përfaqësim të drejtë dhe të plotë të të gjitha forcave politike në procesin zgjedhor duke e bërë këtë proces demokratik dhe të pranueshëm nga të gjitha palët.

Neni 18

N.34 ndryshohet si vijon:

Neni 34
Përbërja e KZZ

KZZ përbëhet nga përfaqsues të partive politike që kanë në Kuvendin e Shqipërisë grupe parlamentare si dhe sekretari…

Neni 95/2

Shtohet pika 3:
Grupet e numërimit përbëhen nga përfaqësues të të gjitha partive politike që kanë në Kuvendin e Shqipërisë grupe parlamentare.

Neni 97

Shtohet pika 2:
Para fillimit të proçesit të votimit fletët e votimit nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e komisionit dhe vëzhguesit e subjekteve politike.

Neni 109

Në pikën 6 shtohet :
Kopje e proces-verbalit të mbylljes së votimit iu jepet të gjithë anëtarëve dhe vëzhguesve.

Neni 109/1

Dërgimi i tyre bëhet me automjet të vecantë ku qëndron vetëm punonjësi i rendit. Materialet sigurohen në bagazh dhe shoqërohen nga anëtaret dhe vëzhguesit e KQV përkatëse me automjete të tjera.

Neni 109/7

Në pikën 4 shtohet :
…edhe vezhguesit…
0x323030392d30332d3139